مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۲ - حمل و نقل ریلی پارسیان