مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۲ - شرکت بین المللی ساروج بوشهر