مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۲ - توسعه معدنی و صنعتی صبانور