مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۲ - داروسازی سبحان انکولوژی